Sistem vodenja kakovosti v javnem zavodu Obalne lekarne Koper
Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015, št. Q-1535

V javnem zavodu Obalne lekarne Koper izvajamo, vzdržujemo, redno presojamo in nenehno izboljšujemo sistem vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti za dejavnost lekarn in proizvodnjo v galenskem laboratoriju je v skladu s standardom ISO 9001 vzpostavljen od leta 2010 in se vsako leto ponovno presoja in nadgrajuje v skladu z novimi različicami standarda.
Slovenski institut za kakovost in meroslovje je v letu 2019 izvedel obnovitveno presojo poslovanja po točkah standarda ISO 9001:2015.

Izjava o politiki in ciljih kakovosti

Sistem kakovosti zagotavljamo po standardu ISO 9001:2015 in sistem varovanja informacij do stopnje za uvedbo e-recepta.

Vodstvo je skupaj s sodelavci določilo smernice za ohranjanje konkurenčne prednosti na trgu ali politike kakovosti, ki jo dosegamo:

 • s stalnim procesom izboljšav,
 • z upoštevanjem zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in drugih relevantnih zainteresiranih strani,
 • z ohranjanjem dobrega sodelovanja z ustanovitelji, kar omogoča vsestransko rast zavoda,
 • z nenehnim nadgrajevanjem znanja,
 • z odgovornim svetovanjem,
 • z razvijanjem in trženjem lastnih izdelkov in storitev,
 • z varovanjem osebnih in zaupnih podatkov,
 • s stalnim izboljševanjem komunikacij,
 • s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih,
 • z zavezanostjo izpolnjevanja veljavne zakonodaje, dobrih praks in zahtev, na katere je zavod pristal.

Z doseganjem zgoraj navedenih smernic politike kakovosti in obvladovanjem vseh prepoznanih tveganj in priložnosti omogočamo stabilno finančno poslovanje.

S postopno vključitvijo vseh zaposlenih v sistem kakovosti, v katerem so opredeljeni procesi in postopki, določene odgovornosti in zadolžitve, smo vzpostavili učinkovito vodenje sistema.

Vodstvo in zaposleni smo zavezani k nenehnemu izboljševanju kakovosti dela, storitev in izdelkov. Uvajamo nove pristope, storitve, izdelke in tehnologije ter se prilagajamo novo nastalim razmeram. Z iskanjem novih rešitev in nenehnim izboljševanjem dvigujemo kakovost našega dela in skrbimo za razvoj zavoda.Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015, št. Q-1535

Zavezanost vodstva

Vodstvo je izoblikovalo politiko kakovosti in izgradilo sistem vodenja kakovosti z merljivimi cilji, s katerim zagotavlja nenehno vključevanje in zavedanje vseh zaposlenih o pomembnosti izpolnjevanja potreb in pričakovanj uporabnikov storitev ter hkrati njegovo združljivost s kontekstom in strateško usmerjenostjo zavoda.

Celovito obvladovanje kakovosti usmerja vodstvo, zaposleni v organizacijskih enotah pa si prizadevajo izboljševati procese.

Kolegij zavoda obravnava mesečno doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja in ob koncu leta uspešnost vpeljanega sistema kakovosti.

Vodstvo zavoda vsako leto opravlja vodstvene preglede in načrtuje potrebne vire za:

 • izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev,
 • izpolnjevanje zakonskih in regulatornih zahtev,
 • zagotavljanje kompetentnega kadra za delovanje in obvladovanje procesov,
 • zagotavljanje ustreznega delovnega okolja,
 • zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture ter
 • zagotavljanje nadzorovanja in merjenja uspešnosti sistema kakovosti.
top
X