Politika zasebnosti v lekarniški dejavnosti

Politika zasebnosti v lekarniški dejavnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z javnim zavodom OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, (v nadaljevanju: »zavod«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naš zavod.

V zavodu osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov, v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ter področno zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju zdravstva (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah).

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000 KOPER – CAPODISTRIA e-pošta: info@obalne-lekarne.si
Telefon: +386 (0) 5 611 00 40
Spletna stran: https://www.obalne-lekarne.si
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85,
2000 Maribor
 
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Spletna stran: www.datainfo.si

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Zavod zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Za izvajanje lekarniške dejavnosti

Za namen izvajanja lekarniške dejavnosti zavod obdeluje osebne podatke pacientov na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti, Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravniški službi in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na teh podlagah obdelujemo naslednje osebne podatke pacientov: osebno ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, spol, ZZZS številka zavarovane osebe, podatki o zdravstvenem zavarovanju, datum rojstva in podatke o predpisanih zdravilih.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, smo dolžni posredovati naslednjim institucijam: Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Ministrstvu za zdravje, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja. Podatki se hranijo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo samo za določeno obdobje, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Za izvajanje nakupa blaga in storitev fizično v lekarniški enoti ali preko spletne lekarne

Ko posameznik fizično v lekarniški enoti opravi nakup, ga je možno izvesti brez obdelave osebnih podatkov (nakup brez recepta).

Zavod obdeluje osebne podatke pri spletnem poslovanju v okviru spletne trgovine – spletne lekarne, ko posameznik odda spletni obrazec, se registrira (naredi uporabniški račun) ali ko opravi nakup (uspešno odda naročilo) preko spletne lekarne, kot neregistriran uporabnik. Ko kupec opravi nakup izdelka brez registracije ali prijave v uporabniški račun, zavod obdeluje osebne podatke, ki so nujno potrebni za namen izvedbe danega naročila, poslovne komunikacije ter izvrševanja pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe, in sicer: ime, priimek, naslov za dostavo, naslov e-pošte, telefonsko številko, podatek o naročenem izdelku in plačilu.

Ko uporabnik registrira uporabniški račun oz. opravi nakup kot registriran uporabnik, z lekarniško enoto zavoda sklene pogodbo o zagotavljanju storitev registriranim uporabnikom. Vrste osebnih podatkov, ki se pri registraciji uporabniškega računa obdelujejo so: ime, priimek, naslovi za dostavo, naslov e-pošte, telefonska številka, podatki o naročenih/kupljenih izdelkih, podatki o priljubljenih izdelkih, podatki o plačilih, podatki o pridobljenih popustih oziroma drug podatek, ki ga uporabnik posreduje v svoj profil. V primeru registracije uporabniškega računa so osebni podatki shranjeni v uporabnikovem profilu. Poleg zgoraj navedenih namenov, se obdelujejo tudi za namene avtomatiziranega izpolnjevanja podatkov za izvedbo naročil, prikazovanja zgodovine nakupov, za namen ocenjevanja ponudbe, izboljšanja storitev in ponudbe spletne lekarne, dviga zadovoljstva kupcev ter za namene proučevanja uporabniških navad in za namen oblikovanja posebnih ponudb in ugodnosti namenjenih zgolj registriranim uporabnikom.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe  oz. do 6 let po prenehanju pogodbe.

Za izvajanje pogodbe

V primerih, ko posameznik z zavodom sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, sodelovanje v različnih programih zavoda ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, zavod ne more skleniti pogodbe, prav tako zavod ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi obdelujemo samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in zavodom do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani zavod podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Za namen obveščanja posameznikov po elektronski pošti

Zavod lahko, na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti, kupce in uporabnike njegovih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov zavoda.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do umika privolitve, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Za namen preprečevanje zlorab

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke, kadar je to nujno potrebno za preprečevanje zlorab. Na podlagi zakonitega interesa osebne podatke obdelujemo po zaključku pogodbenega razmerja, v obdobju, ko je mogoče uveljavljati pravne zahtevke po pogodbi.

Videonadzor

V enotah zavoda izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v lekarniške enote) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja zavoda (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Znotraj posameznih opredeljenih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja.  Videonadzor bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo največ štiri mesece. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. Je pa možno spremljanje v živo, ki je omejeno na posamezno organizacijsko enoto. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu zavoda. Pravice posameznikov so opisane v tem dokumentu. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

Če zavod nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

naslov prebivališča in naslov elektronske pošte: za namene obveščanja in komunikacije;

fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani lekarne): za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih zavoda;

druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov zavoda. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Zavod lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko zavod zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Zavod lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko zavod poišče osebne podatke posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo, kupljena ali predpisana zdravila in izdelke ali naveže stik s posameznikom oz. z njegovimi svojci, za kar zavod ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja le v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandijo, Norveško in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Več o piškotih si preberite v posebnem dokumentu Spletni piškotki na naši spletni strani.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Zavod skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Pravice pacientov

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah v povezavi z varstvom osebnih podatkov, so: pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic, ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov zavoda.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana( e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 22.2.2023 dalje.                      

Odgovorna oseba: mag. Katja Gombač Aver

top
X