Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ- UPB2, Ur.l. RS, št. 51/06) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/11) javni zavod Obalne lekarne Koper (v nadaljevanju Obalne lekarne Koper) objavlja Katalog informacij javnega značaja (v nadaljevanju katalog).

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda, ki je izdal katalog: Javni zavod Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2 6000 Koper – Capodistria

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: mag. Katja Gombač Aver, mag.farm.

Datum objave kataloga: 31.12.2004

Datum zadnje spremembe kataloga: 24.03.2023

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.obalne-lekarne.si
 • Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Obalnih lekarn Koper.
 • Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu Obalnih lekarn Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper, v času od ponedeljka do petka od 7,00 do 14,00 ure.
 • Na zahtevo prosilca katalog v elektronski oziroma fizični obliki posreduje pooblaščena oseba.

2. SPLOŠNI PODATKI O OBALNIH LEKARNAH KOPER IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja:

Obalne lekarne Koper so javni lekarniški zavod, osnovno poslanstvo je uresničevanje javnega interesa na področju lekarniške dejavnosti.

V Obalnih lekarnah Koper se izvaja lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. Za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih izidov zdravljenja se zagotavlja tudi farmacevtska obravnava pacientov.

Poleg osnovne lekarniške dejavnosti zavod opravlja tudi druge dejavnosti lekarn.

V Obalnih lekarnah Koper se v Lekarni Koper zagotavlja neprekinjeno 24 urno preskrbo z zdravili, ki je prednostno namenjena izdaji zdravil na recept, predpisanih istega dne ali označenih kot nujni.

Ustanoviteljice Obalnih lekarn Koper so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran.

Svet zavoda je organ upravljanja in nadzora. Sestavljen je v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. Njegovi člani so: Biljana Erdelič, Natalija Gulič, Vida Gračnar, Dario Madžarević, Valdo Morato, Mara Škoti Bončina, Milica Maslo Bezer, Marco Sau, Tina Milkovič, Ana Ugrin.

2.a. Organigram in podatki o organizaciji Obalnih lekarn Koper

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • SKUPNE SLUŽBE:
  • SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA IN SLUŽBA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, tel.: 05/611 00 40, fax: 05/611 00 44, e-naslov: info@obalne-lekarne.si vodja: Nataša Aver
  • RAČUNOVODSKO FINANČNA SLUŽBA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, tel.: 05/611 00 40, fax: 05/611 00 44, e-naslov: info@obalne-lekanre.si vodja: mag. Sonja Rušnjak
  • KONTROLNO-ANALIZNI LABORATORIJ, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria tel: 05/611 00 12, fax: 05/611 00 44, e-naslov: analizni@obalne-lekarne.si Alenka Kržič, mag. farm., spec.
 • LEKARNA KOPER, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, tel.: 05/611 00 00, fax: 05/611 00 33, e-naslov: lekarna.koper@obalne-lekarne.si vodja: Giorgio Rosso, mag. farm.
 • LEKARNA SEMEDELA, Pahorjeva ulica 63, 6000 Koper -Capodistria, tel.: 05/630 18 70, fax: 05/630 18 71, e-naslov: lekarna.semedela@obalne-lekarne.si vodja: Nataša Okretič Likovič, mag. farm.
 • LEKARNA IZOLA, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola – Isola, tel.: 05/640 03 00, fax: 05/640 03 01, e-naslov: lekarna.izola@obalne-lekarne.si vodja: Orfea Gregorović, mag. farm.
 • LEKARNA PIRAN, Tartinijev trg 4, 6330 Piran – Pirano, tel.: 05/673 01 50, fax: 05/673 01 51, e-naslov: lekarna.piran@obalne-lekarne.si vodja: Tina Milkovič, mag. farm.
 • LEKARNA LUCIJA, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož – Portorose, tel.: 05/677 82 50, fax: 05/677 82 54, e-naslov: lekarna.lucija@obalne-lekarne.si vodja: Helena Jevnikar Strel, mag. farm.
 • LEKARNIŠKA PODRUŽNICA ANKARAN, Regentova ulica 4 b, 6280 Ankaran – Ancarano, tel.: 05/652 00 62, fax: 05/652 00 63, e-naslov: lekarna.ankaran@obalne-lekarne.si vodja: Marco Sau, mag. farm.
 • LEKARNIŠKA PODRUŽNICA HRPELJE, Reška cesta 18, 6240 Kozina, tel.: 05/680 00 60, fax: 05/680 00 61, e-naslov: lekarna.hrpelje@obalne-lekarne.si vodja: Andrej Fister, mag. farm.
 • GALENSKI LABORATORIJ, OIC 14C, 6240 Kozina, tel.: 05/611 00 21, fax: 05/611 00 55, e-naslov: galenski.laboratorij@obalne-lekarne.si vodja: Irena Jamšek Cergolj, mag. farm., spec.

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag. Katja Gombač Aver, mag.farm. direktorica Kidričeva ulica 2, 6000 Koper-Capodistria tel: 05/ 611 00 40 e-naslov: info@obalne-lekarne.si

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Obalnih lekarn Koper (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Povezava na predpise s področja zdravja: POVEZAVA

Povezava na državni register predpisov: POVEZAVA

Zakon o zavodih (ZZ, Ur.l. RS 12/91 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-UPB1, Ur.l. RS št. 36/04); Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Ur.l. RS št. 23/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o zdravilih (ZZdr-1, Ur.l. RS št. 31/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Ur.l. RS št. 98/09); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZV, UPB3, Ur.l. RS št. 72/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o kemikalijah (ZKem, Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD, Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Zakon o veterinarstvu (ZVet-1, Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur.l. RS št. 98/04 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS št. 128/06); Zakon o javnih uslužbencih (ZJU; Ur.l. RS št. 63/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UPB13, Ur.l. RS št. 108/09 z vsemi spremembami in dopolnitvami); Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS št. 94/07); Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS št. 51/06); Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18); Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS št. 30/03 z vsemi spremembami in dopolnitvami www.zzzs.si ).

Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015), Ministrstvo za zdravje www.mz.gov.si .

Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020, Ministrstvo za zdravje www.mz.gov.si .

Predpisi lokalnih skupnosti: Strategija razvoja zdravstvenega varstva na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010.

Povezava na predpise lokalnih skupnosti:

www.koper.si www.izola.si www.piran.si

Predpisi EU: povezava na evropski register predpisov: POVEZAVA

2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Obalne lekarne Koper niso predlagatelj predpisov.

Predlogi predpisov drugih predlagateljev in predpisov v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih: Na vladi (POVEZAVA) V državnem zboru (POVEZAVA)

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Obalne lekarne Koper ne jamčijo odškodninsko.

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov: Obalne lekarne Koper nimajo predlaganih dokumentov.

2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: V Obalnih lekarnah Koper vodimo upravne postopke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), postopke po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter postopke na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP).

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi Obalne lekarne Koper upravljajo

Obalne lekarne Koper vodijo register zbirk osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov:

 • Evidenca zaposlenih delavcev;
 • Evidenca o izrabi delovnega časa;
 • Evidenca o plači zaposlenega;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarni Koper;
 • Evidenca – posnetki videnadzornega sistema v lekanri Piran;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarniški podružnici Ankaran;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarni Semedela;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarni Izola;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarni Lucija;
 • Evidenca – posnetki videonadzornega sistema v lekarniški podružnici Hrpelje;
 • Zbirka receptov izdanih zdravil;
 • Zbirka izdanih zdravil;
 • Evidenca podatkov pri izvajanju storitev farmacevtske obravnave

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Evidence v programu za registracijo in upravljanje delovnega časa zaposlenih; Evidence v kadrovsko informacijskem sistemu; Evidence v lekarniškem informacijskem sistemu; Evidence o vrstah, količini in oddaji odpadkov v uničenje.

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti: Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda https://www.obalne-lekarne.si

Druge informacije javnega značaja: Javni razpisi v skladu z Zakonom o javnem naročanju Interni akti: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda

Napotki glede izvrševanja pravic z zvezi dostopom do informacij javnega značaja: Prosilec, na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja, pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatra, da je javnega značaja, neposredno naslovi pristojni osebi Obalnih lekarn Koper.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI OBALNE LEKARNE RAZPOLAGAJO

Katalog v elektronski obliki je dostopen preko spletne strani javnega zavoda Obalne lekarne Koper http://obalne-lekarne.si v rubriki »Informacije javnega značaja«. Za ogled spletne strani potrebujete enega izmed internetnih brskalnikov.

Katalog v fizični obliki je dostopen na sedežu zavoda Kidričeva ulica 2, 6000 Koper, od ponedeljka do petka od 7 do 14. ure.

Obalne lekarne Koper zagotavljajo, da so informacije javnega značaja dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovijo dostopnost informacij javnega značaja na spletu v izključno tekstovni obliki.

Delni dostop do informacij javnega značaja Obalnih lekarn Koper je omogočen v skladu z Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK IZ 36. ČLENA ZAKONA IN CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Obalne lekarne Koper zaračunajo prosilcu informacij javnega značaja, v primeru večjega obsega dokumentov, materialne stroške za posredovanje informacij skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

CENIK

Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 evrov (z vključenim DDV) zavod ne zaračunava.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklepov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): NI PODATKA

6. POMEMBNE POVEZAVE

Področna zakonodaja https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ Evropska zakonodaja http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedEU Ministrstvo za zdravje http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdravstvena_in_lekarniska_dejavnost/

Podpis odgovorne osebe: mag. Katja Gombač Aver, mag.farm., direktorica

top
X